ODPADY


 Na mocy uzyskanej decyzji przyjmujemy następujące rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne.

Kod odpadu Typ odpadu

02
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)


03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy
celulozowej, papieru i tektury

03 01 01

Odpady kory i korka

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu


04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze
szlifowania skór)

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)

04 02 21 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze
szlifowania skór)
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady (ścinki skór króliczych i zajęczych)

07
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów
przemysłu chemii organicznej
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady

12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16
Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01 03 Zużyte opony
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady (fragmenty osłon, przewodów, uszczelki)
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę
i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 12 01 Papier i tektura
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 08 Tekstylia
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11

20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 01 Papier i tektura
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia